piano yamaha doi moi

san pham dan piano yamaha

ĐÀN PIANO ĐÀN PIANO YAMAHA Đàn Piano - Yamaha YU3MhC

Yamaha W106
Serial:2559550 
Price: 65,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3A
Serial:3926679 
Price: 59,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U1H
Serial:  n/a
Price: 41,500,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3E
Serial:  n/a
Price: 38,405,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U1F
Serial:1133982 
Price: 35,500,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U3H
Serial:  2085912
Price: 49,900,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX
Serial:  n/a
Price: 56,535,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha UX30A
Serial:  n/a
Price: 92,900,000 ₫
Xem: Kho Hà Nội

Yamaha W101
Serial:2389831 
Price: 62,800,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha F103
Serial:  379916
Price: 64,000,000 ₫
Xem: Kho HCM

Yamaha U30A
Serial:  n/a
Price: 76,680,000 ₫
Xem: Kho HN

Yamaha U3G
Serial:1001612  n/a
Price: 56,300,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha W106
Serial:2559502 
Price: 66,100,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3A
Serial:3706999
Price: 64,550,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U3H Serial:2348317  n/a Price: 47,145,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Yamaha U2G
Serial:732655  n/a
Price: 39,800,000 ₫
Xem: Kho Đà Nẵng

Đàn Piano Yamaha YU3MhC

Thông số:

Hãng:
Yamaha
Model:
YU3MhC
Key:
88
Pedals:
03
Size:
131x153x65
Weight:
235kg
Date:
1999

 

 

 

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot01.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot02.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot03.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot04.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot05.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot06.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot07.jpg

http://www.kinoshita-gakki.co.jp/img_piano_l/5842888/5842888_phot08.jpg

TOP 05 Phổ Biến